Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/475
Titre: التحضر بالشريط الساحلي لولاية الشلف و انعكاساته على البيئة
Auteur(s): بن زخروفة, خليفة
Mots-clés: الللجـب، التحضـ ، التعح ــ ، التزـــــه ، الب ـــــ
Date de publication: 2015
Editeur: Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Résumé: الشررر ال اللرررلجزا ال ا ررر كررريمز محررر ال الحلرررلج اضررر 14 االاررر لرررلجز متفلاتررر الها ررر البح ا لهاء من ج ث الحللج ، الت ك اللكلنا االهظل ف اللل ة ...الخ . االارر الشررزف اجرر ه هررلو الهالاررل التررا تشرركب لررلل منطقرر لررلجز ا لرر لج م حرر لحررل ت خرر لرر ا تتررررهل ز رررر مررررن مرررروهم ا امكلن ررررل ا مقهمررررل ارررر ة ا متنه رررر لررررا مقرررر مت ل الحرررروهم الطب ع ررر ، لرررلجب زرررت امتررر ال اقرررل 130 كزررر اضررر شرررهااي لاررر لرررا ال حرررلا ا رررلل الرررت اللزلررز ال بز رر التررا تفصررب االمزرر الحطررب زررت البحرر ررن لاخررب الهالارر زاررللة زررت قلرر االمزرر الغرررللا لح تزرررف انها ررر ا تشرررك مت النبلت ررر لان ان ننلرررت الحررروهم البشررر ا ررر مزررر ت ك هرررل مقل نرر مررل االمررلل الكبرر ه ، مررل رر ا م انرر تررنل التررا تضررله ل لررا ل رر اللررهجز محررل عز ررل تلررت ز الح ررلا اللررلجزا مررن ج ررث التعح رر ا انتشررل اللرركن الفرر ل لان م ا ررل مررلنهن اللررلجب ، هرررلا الت كررر اللررركلنا زرررت الشررر ال اللرررلجزا ا رررل الرررت ةمةررر هامرررب لررر تتح رررب لرررا النحررره الررر احغ الا ، الهظ فررر اللررركن االهظ فررر اللررر لج .هرررلا االخ ررر ن ررر نررر مشرررلكب ل ررر كرررلن ل رررل الترررة الحبلشرر لللنظررلل الب ررا لزحنطقرر خلفرر لررا م ررلا الصرر الصررحا ، الحب رر ا الفمج رر ، النشررلا اللرر لجا ا اظ رر ز ررل لررا التزرره لح تزررف انها رر الررل مررل شررهاا ل نله رر ررن تعرر الغللررل لزتزررف نت رر الممبررلالة. االررل اعررهل لرربب للل رر األالررت إلررت لررهء التلرر ا رر ل م ا ررلة ال لنرر الب ررا أا الترررة زررت الب رر هررلا مررن رر ، امررن رر أخرر ه ررل الرره ا الب ررا لرر ه اللكلن اخلف اللان اقطنهن لللحنلاق الحللل لزتزه .
URI/URL: https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/475
Collection(s) :Magister Géographie et Aménagement du Territoire

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
these final.pdf21,86 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.